Gíp - bông có nói: "Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền lại, một thứ do chính mình tạo nên". Anh/ chị hay giải thích và bình luận câu nói trên

Mở bài

Dẫn dắt vấn đề

Thân bài:

(1) Giải thích

- Giáo dục là gì? Kiến thức ??/..

- Như thế nào là truyền lại?

- Như thế nào là tạo ra?

=> giải thích theo ý nghĩa văn học . Không nên dùng từ ngữ khô khan, khó hiểu

=> Ý khái quát cả câu

Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục

(2) Bình luận

- Ý nghĩa của câu nói trong ngành Giáo Dục, trong hành trình tìm kiếm kiến thức của mỗi người.

- một thứ do người khác truyền lại: Tức là do người khác truyền đạt lại cho mình. Có thể là bạn bè, thầy cô..Nhờ họ mà mình có những kiến thức trong cuộc sống....

- một thứ do chính mình tạo nên : Tức là do mình tự tìm lấy, tự tìm hiểu về thế giới xung quanh, về các kiến thức trong học tập.

- tại sao lại có câu nói này?

- Mọi người nghĩ nó ra sao? và bạn?

- So sánh: Một bên là thụ động (truyền lại)

+ 1 bên là chủ động

- Nhận xét: Hai nhận thức này khá trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau... Hỗ trợ nhau trong 1 cơ thể...

- Mở rộng: Nhận thức 1 thứ giáo dục: Sai lệch, tác hại...

(3) hành động và liên hệ bản thân

- hiểu gì từ câu nói trên?

- Làm gì sau khi hiểu nó

Kết bài:

Khẳng định vấn đề

Leave a Reply