Nêu ngắn gọn tiểu sử về Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh tên gọi thời niên thiếu là Nguyễn Sinh Cung, trong thời kỳ đầu hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc; sinh ngày 19/5/1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Song thân của Người là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và cụ Hoàng Thị Loan.

Nêu ngắn gọn tiểu sử về Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ Người đã học chữ Hán trong gia đình, học trường Quốc học Huế và có một thời gian dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết) với tên gọi Nguyễn Tất Thành. Năm 1911, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Tháng 1/1919, Người đưa bản yêu sách của nhân dân An Nam về quyền bình đẳng, tự do đến hội nghị Vecxay (Pháp). Năm 1920, Người dự đại hội Tua và là một trong những thành viên đầu tiên tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Hồ Chí Minh đã thành lập nhiều tổ chức cách mạng như: Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (1925), Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức á đông (1925) và chủ toạ hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản trong nước tại Hương Cảng, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Tháng 2/1941, Người về nước hoạt động cách mạng và thành lập Mặt trận Việt Minh, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước giành thắng lợi trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Ngày 2/9/1945 Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình và sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, Người được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Công hoà. Từ đấy Người luôn đảm nhiệm những chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người qua đời ngày 2/9/1969.

Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, tổ chức giáo dục khoa học và văn hoá Liên hiệp quốc đã ghi nhận và suy tôn Người là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá lớn.

Leave a Reply