Nghị luận: "Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động" Ý kiến trên của M.Xi - xê - rông (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh chị suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân

Gợi ý:

Giải thích thế nào là phẩm chất đức hạnh?

- Giải thích thế nào là hành động?

- Nói mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động tức là nói đến "mọi phẩm chất của đức hạnh thể hiện thông qua nhận thức, quan điểm và hành vi của người đó trong thực tiễn chứ không bao giờ và không khi nào lại thể hiện qua những lời nói gió bay".

Phẩm chất đức hạnh

- Vậy một người tốt phải có những hành động tốt.

- Một người chưa có hành động tốt ở hiện tại (thậm chí có lỗi ở hiện tại) nhưng đã xác định tư tưởng, nhận thức đúng đắn và chú ý để làm được như mình nghĩ thì hẳn là một người có đức hạnh rất đáng quý.

- Liên hệ đến thế hệ trẻ ngày nay và chính bản thân mình.

Leave a Reply