Nghị luận: Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã nói: "Văn minh là biết quay trở về với nguồn cội". Bạn có suy nghĩ gì về câu nói này

1. Giải thích

[*]Văn minh: "là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến để tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hoá xã hội loài người". ( Wikipedia tiếng Việt) => Văn minh là khái niệm gắn với những tiến bộ trong thời gian hiện tại.

[*] Nguồn cội: những giá trị văn hóa truyền thống => Khái niệm gắn với những thành tựu trong thời quá khứ.

[*]"biết quay trở về": kế thừa, tiếp thu, gạn lọc.

=> "Văn minh là biết quay trở về với nguồn cội": đề cập tới qui luật phát triển của xã hội: qui luật kế thừa, tiếp thu. gạn lọc để phát triển.​

Văn minh

2. Bình luận

Nhìn ở góc độ triết học: sự vật, hiện tượng muốn phát triển bao giờ cũng phải kế thừa tinh hoa của cái đi trước. Vì vậy, mọi tiến bộ chỉ thực sự có được khi biết gạn lọc tinh hoa quá khứ.

"Biết quay trở về" không có ý nghĩa tuyệt đối là sao in, dựa dẫm, bằng lòng với những cái đã có. Để dòng chảy văn hóa, xã hội liên tục phát triển cần tiếp thu quá khứ, phát huy các nhân tố thời hiện đại, làm mới, nâng cao các giá trị truyền thống. Câu nói này không cổ súy thái độ bảo thủ, trì trệ mà chủ yếu đề xuất thái độ đúng đắn với quá khứ - biết trân trọng, nâng niu và tiếp thu tinh hoa.

Câu nói ầy xuất phát từ thực tế: thời đại toàn cầu hóa mọi mặt, các giá trị truyền thống rất dễ bị lung lay, bị lãng quên. Nhiều khi vì mải miết hội nhập, đi về phía văn minh công nghệ, người ta lãng quên quá khứ. Một số người trẻ không còn biết tới chèo, tuống, hát trầu văn, những áng văn làm rạng rỡ văn hóa dân tộc một thời...Họ lẩm nhẩm Rap, Rock&Roll, nhảy Hip hop, đọc Harry Portter... mà lắc đầu khi ai đó nhắc tới dân ca, hát nói, Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều... Ý kiến của Lê Minh Sơn vì thế là một lời nhắc về thái độ sống cần có cho thế hệ trẻ hôm nay: cập nhật và hội nhập với văn minh thế giới hiện đại nhưng cũng cần trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của ông cha.

Không biết "quay trở về" nguồn cội, con người sẽ mất gốc rễ, những tiến bộ cũng không còn ý nghĩa đúng đắn, văn minh không thể gọi là văn minh.

3. Liên hệ bản thân

Gắn với tư cách một người trẻ, xác định thái độ sống của mình.

Leave a Reply