Nghị luận: Suy nghĩ về vấn đề: Thanh niên và thời trang

Gợi ý:

1. Nêu hiện tượng

2. Phân tích vấn đề:

- Mặt tích cực: có thời trang hợp lứa tuổi... hoàn cảnh

- Mặt tiêu cực:

Khẳng định đó là vấn đề thời sự

Thanh niên và thời trang

Bên cạnh ... thì có những học sinh có lối ăn mặc lố lăng, không phù hợp hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. dẫn chứng: trang phục đến trường học

- Nguyên nhân: xã hội, gia đình và nhà trường

3. Bài học

- Nhận thức: suy nghĩ của mình với địa vị mình cũng là thanh niên, cùng lứa tuổi

- Hành động: tuyên truyền...

Leave a Reply