Nghị luận: Tình trạng ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của người dân

Dàn ý:

Tình trạng ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của người dân:

Luận điểm 1:

- Môi trường là tất cả những gì xung quanh ta,có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người.Nếu không có môi trường con người không thể tồn tại.

- Vậy mà tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang trở thành vấn đề cấp thiết

- Chúng ta cần có các biện pháp giữ gìn môi trường và cải thiện vấn đề ô nhiễm

Luận điểm 2:

- phân tích thực trạng:

+ Ô nhiễm môi trường không khí

+,Ô nhiếm môi trường nước

+ Ô nhiếm tiếng ồn

+ Ô nhiễm môi trường do rác thải...

Tình trạng ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của người dân

- Biểu hiện của các vấn đề ô nhiễm (dẫn chứng)

Luận điểm 3: Bàn bạc,đánh giá trình bày ý kiến của mình về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay

+ Nhận xét về mức độ ảnh hưởng,tác động xáu đối với cuộc sống con người (dẫn chứng)

+ Phân tích nguyên nhân:khách quan và chủ quan.

Luận điểm 4:

Biện pháp khắc phục

+ Bản thân

+ Cộng đồng,xá hội

+ nhà chức trách

->Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân

Leave a Reply