Nghị luận: Trình bày sự hiểu biết của em về sự kiện văn hóa/ thể thao/ du lịch của Việt Nam

Gợi ý:

Đánh giá về mặt tích cực về những sự kiện văn hóa/thể thao/du lịch của Việt Nạm:

+ Những năm qua, hoạt động văn hoá đối ngoại của Việt Nam cơ bản bám sát, phục vụ tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước

+ Góp phần phát huy sức mạnh đối ngoại toàn diện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

+ Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn về văn hóa đối ngoại.

+ Nhờ sự giao lưu văn hóa quốc tế được tăng cường mà nhân dân ta có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại...

=> Văn hóa Việt Nam cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để giới thiệu với quốc tế bằng các phương cách và hình thức khác nhau.

Đánh giá về mặt tiêu cực về những sự kiện văn hóa/thể thao/du lịch của Việt Nạm:

+ Việc quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới còn chưa thật đầy đủ mà nguyên nhân hạn chế từ các phương tiện truyền tải.

Những sự kiện văn hóathể thaodu lịch của Việt Nạm

+ Các sản phẩm văn hóa của Việt Nam đem ra giới thiệu với thế giới chưa nhiều, sách, báo và tạp chí còn nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về hình thức. + Việt Nam chưa thật linh hoạt áp dụng những phương pháp, hình thức quảng bá Việt Nam theo chuẩn quốc tế để nâng cao hiệu quả.

=> Cần phải xây dựng một chiến lược truyền thông phù hợp, đáp ứng kịp thời với yêu cầu và đòi hỏi của tình hình thực tế với nội dung cụ thể: Đa dạng hóa các sản phẩm, hình thức truyền thông ra quốc tế bằng tiếng nước ngoài; Xây dựng chương trình truyền hình đối ngoại giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam; các cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam có chuyên trang bằng tiếng nước ngoài, áp dụng các loại hình truyền thông mới như mạng xã hội… để vươn tới phục vụ đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế;

Leave a Reply