Nghị luận về vấn đề: "Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh của khác sẽ mở ra. Những con người đích thực luôn tiến về phía trước"

- Giải thích

+ Cuộc đời không bao giờ hoàn toàn đóng cửa với bất kì ai có ý chí và luôn nỗ lực.

+ Người “đích thực” - người chân chính, có ý chí – sẽ làm chủ hoàn cảnh của mình, tự tạo cơ hội cho mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

+ Câu nói có giá trị tạo niềm tin và động viên khi con người đang phải đối mặt với khó khăn hay khi đang dao động niềm tin vào cuộc sống.

Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh của khác sẽ mở ra

- Bình luận:

+ Đứng trước cánh cửa đóng, con người đích thực phải làm gì?

=> Phải biết tìm một cánh cửa được mở khác

=> Không tiếp tục theo đuổi một cách mù quáng

+ Đứng trước cánh cửa mới được mở ra, con người đích thực phải làm gì?

+ Ý chí tạo nên con đường như thế nào?

Leave a Reply