Phân biệt phép tu từ lặp và phép điệp

Khái niệm

- Phép lặp là cách dùng đi dùng lại một yếu tố ngôn ngữ, ở những bộ phận khác nhau (trước hết ở đây là những câu khác nhau) của văn bản nhằm liên kết chúng lại với nhau.

- Phép điệp là biện pháp lặp lại một yếu tố diễn đạt (ngữ âm, từ, câu) để nhấn mạnh ý nghĩa và cảm xúc, nâng cao khả năng biểu cảm, gợi hình cho lời văn.

Phép lặp là cách dùng đi dùng lại một yếu tố ngôn ngữ

- Các phương tiện dùng trong phép lặp là:

- Các yếu tố ngữ âm (vần, nhịp), gọi là lặp ngữ âm

- Các từ ngữ, gọi là lặp từ ngữ

- Các cấu tạo cú pháp, gọi là lặp cú pháp

- Có nhiều cách phân chia phép điệp:

+ Theo các yếu tố: điệp thanh, điệp từ, điệp ngữ, điệp câu…

+ Theo vị trí: điệp đầu câu, giữa câu, cách quãng, điệp liên tiếp.

+ Theo tính chất: điệp đơn giản và điệp phức hợp.

Tác dụng:

- Phép điệp ngoài việc nhấn mạnh ý nghĩa và cảm xúc, nâng cao khả năng biểu cảm, gợi hình cho lời văn.thì còn làm cho câu văn thêm tính hài hoà, cân đối, nhịp nhàng.

- Phép lặp, ngoài khả năng kết nối các bộ phận hữu quan của văn bản lại với nhau, còn có thể đem lại những ý nghĩa tu từ như nhấn mạnh gây cảm xúc, gây ấn tượng v. v...

Leave a Reply