Qua một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 mà anh (chị) đã học hoặc đã đọc, chứng minh rằng, thế giới nhân vật trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu đa dạng hơn, tính cách, tâm lí nhân vật phức tạp hơn

Học sinh có thể chọn một số các tác phẩm vãn xuôi tiêu biểu giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 đã học hoặc đã đọc, so sánh để thấy được trong Chiếc thuyền ngoài xa, thế giới nhân vật của Nguyễn Minh Châu đa dạng hơn, không có tuyến nhân vật tích cực hay tiêu cực, không có nhân vật nào hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu; sự phát triển của tâm lí và tính cách nhân vật là phức tạp, đan cài, bất ngờ, không xuôi chiều, không đoán trước được...

Làng chài cuối năm

Leave a Reply