Từ văn bản Bàn luận về phép học hãy trình bày suy nghĩ của em về mục đích học tập của học sinh hiện nay

1/ Mở bài:

Trong bài “Bàn luận về phép học”của La Sơn Phu Tử, tác giả đã chỉ rõ học chân chính là học làm người, học từ dưới lên cao, từ dễ đến khó, học để áp dụng vào cuộc sống, giúp cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Điều đó là rất đúng, vì vậy để học và hành có ý nghĩa, chúng ta thử bàn bạc nếu học mà không hành thì sao?

mục đích học tập

2/ Thân bài

- Giải thích ngắn gọn nội dung phép học trong bàn luận về phép học

+ Mối wan hệ giữa học và hành

+ Học là gì? Hành là gì?

=> Học với hành tuy 2 mà 1

- Vì sao học phải đi đôi với hành

- khẳng định quan niệm của La Sơn Phu Tử phát triển là hoàn toàn đúng

- học và hành luôn đi đôi, gắn liền chặt chẽ:

+ học ko hành thì việc học vô ích (nêu dẫn chứng)

+ hành mà học thì việc học gặp khó khăn, ko thành thạo, trôi chảy => chất lượng thấp (dẫn chứng)

=> học giữ vai trò chủ đạo,hành củng cố bổ sung và hoàn chỉnh học

-Thực hiện học và hành như thế nào? (dẫn chứng)

3/ Kết bài:

- Khẳng định giá trị vấn đề: phương pháp học tốt nhất là học lun lun đi đôi với hành. Liên hệ bản thân.

Leave a Reply