Phân tích vẻ đẹp con sông Việt Nam qua 2 tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" và "Người lái đò sông Đà"

Mở bài:

_ Giới thiệu đề tài.

_ Kể tên 1 số tp viết về đề tài đó.

_ Hướng vào 2 tác phẩm hay 2 nhân vật đã cho.

Thân bài:

_ Khái quát 2 tác giả/ 2 tác phẩm/2 nhân vật.

Ai đã đặt tên cho dòng sông

_ Tác giả: vị trí, danh hiệu.

_ Giới thiệu tác phẩm: năm ra đời, in trong...

_ Nhân vật: khái quát được đặc trưng của nhân vật

_ Phân tích từng tác phẩm hay tác giả hay nhân vật

_ Rút ra nét chung và riêng.

* Chú ý: Nét chung nên dựa trên đề tài. Bạn cũng có thể thấy ngay điểm chung trên đề đã ra. Chú ý đặc điểm, h/a thơ, tính cách nv. Nét riêng dựa trên hoàn cảnh ra đời, thời điểm sáng tác vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của tp. Chú ý mục đích và ngôn ngữ từng bài...

Kết bài:

Đóng góp của tg cho nền văn học hay đối với đề tài.

Leave a Reply