Một số luận điểm cho đề văn nghị luận về bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh

di tích lịch sử, du lịch thắng cảnh

Một số luận điểm chính trong bài:

Luận điểm 1:

Tác dụng của di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh (hoặc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đem lại những lợi ích lớn như thế nào cho con người)

- Trong luận điểm này có thể định nghĩa di tích lịch sử, du lịch thắng cảnh

- Nêu ví dụ những thắng cảnh đẹp và tâm trạng con người khi tham quan ở đó (thấy sảng khoái, vui vẻ....)

- Lợi ích kinh tế...

- Có thể nêu mặt hại khi không còn những cảnh đẹp đó nữa

=> Cần bảo về di tích lịch sử, du lịch thắng cảnh

Luận điểm 2:

Chúng ta cần làm gì để bảo về di tích lịch sử, du lịch thắng cảnh

- Nêu nhiệm vụ cần làm.

Leave a Reply