Nêu cảm nhận của em về đoạn văn sau: "Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù... ta cũng vui lòng." (Hịch tướng sĩ)

Đề bài:

Nêu cảm nhận của em về đoạn văn sau: "Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng." (Hịch tướng sĩ)

Trần Quốc Tuấn

Gợi ý bài:

- Là một đoạn văn thể hiện được sự căm phẫn đến tột cùng của Trần Quốc Tuấn.

+ Lo lắng.

+ Đau xít

+ Căm phẫn

Biểu hiện: tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
=> những điều đó có thể xuất hiện với một người đang có những tình cảm thường ngày được ư! Nó chỉ được biểu hiện rõ ràng với 1 con người đang căm phẫn, sôi sục, uất ức.

Uất ức vì "chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. "

- Và cuối đoạn văn là 1 lời có thể nói là tuyên thệ của Trần Quốc Tuấn, càng cho thấy rõ chí khí và lòng yêu nước của ông: Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng.- Với những động từ mạnh như: "đau như cắt", "xả thịt , lột da, uống máu" , "xác này gói trong da ngựa".... được sử dụng đúng lúc và đúng thời điểm, làm cho ý nghĩa của nó càng sâu sắc hơn.

=> Một đoạn văn hay và sâu sắc thể hiện tình yêu nước mãnh liệt, căm thù quân giặc sâu sắc và chí khí bản lĩnh của Trần Quốc Tuấn.

Leave a Reply