Nghị luận: Nhà văn Nga leptonxtôi nói: "Lí tưởng là ngon đèn... không có cuộc sống." Hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn

Đề bài:

Nghị luận: Nhà văn Nga leptonxtôi nói: "Lí tưởng là ngon đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống." Hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn

Bài làm:

Luận đề: Vai trò của lý tưởng

*Dàn ý:

- Giải thích:

+ Lý tưởng:tư tưởng và mục đích sống cao nhất, tốt đẹp nhất.

So sánh ẩn dụ:"Ngọn đèn chỉ đường" :soi sáng dẫn lối chỉ đường cho bước đường đời của con người để giữ vững ý chí, niềm tin, có nghị lực và quyết định sáng suốt để vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Vai trò của lý tưởng

=> Không có lý tưởng, không có mục đích sống nghĩa là không có c/s thật sự, chỉ tồn tại mà không sống (tầm quan trọng của lý tưởng trong cuộc đời mỗi con người.

- Bình luận:

+Lý tưởng của mỗi con người: dẫn chứng từ chính cuộc đời nhà văn Nga L.Tôn-xtôi, từ Lịch sử (Bác Hồ, Trần Quốc Toản,...), từ cuộc sống ngày hôm nay (Gs.Ngô Bỏa Châu,...)

+Lý tưởng của xã hội: Xã hội cũng có lý tưởng. Đó chính là một xã hội văn minh, hòa bình, thống nhất, tự do.

- Mở rộng: phân biệt tham vọng và lý tưởng: lý tưởng là mục đích sống cao nhất, tốt đẹp nhất. Tham vọng chỉ la mục đích sống cao nhất.

Lý tưởng ít nhiều đều bắt nguồn từ tham vọng nhưng tham vọng cần đc soi sáng bằng ước mơ chân chính, hoài bão, bởi nhân sinh quan tích cực thì mới trở thành lý tưởng, nếu không chỉ là thứ tham vọng mù quáng.

-> Lý tưởng có ý nghĩa thiêng liêng -> phải biết vun đắp, quí trọng lý tưởng của chính mình (vận dụng thực tiễn)

Leave a Reply