Nghị luận: Hãy bình luận về câu sau: "Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam đều có một người nông dân"

Các ý chính của bài:

- Tâm hồn người nông dân Việt Nam:

+ Nhân hậu, chất phác, siêng năng làm việc

+ Tình yêu thương giữa người và người sâu nặng

+ Vẻ đẹp của lòng tự trọng và nhân cách cao cả.

Người nông dân

=> Nhân phẩm đáng trân trọng

- Ko chỉ riêng nông dân mà mỗi ng con đất Việt đều sở hữu phẩm chất cao quý ấy:

+ Có tình thương đồng loại, giúp nhau lúc hoạn nạn

+ Cần cù, sáng tạo, ko ngại khó ngại khổ

+ Có lòng tự trọng về hành vi của bản thân và nhân phẩm cao đẹp ko gì so sánh được

=> Tâm hồn ng Việt Nam thật đẹp!

Leave a Reply