Nêu luận điểm, luận cứ nhận xét cách lập luận trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Và nhận xét về bố cục

* Hệ thống Luận điểm, luận cứ:

+ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

+ Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

Lý lẽ : Tinh thần yêu nước trong lịch sử (“ lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại”)

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Dẫn chứng: “ Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,...”

+ Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.

Lý lẽ :Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngày nay (“đồng bào ta ngày nay...”)

Dẫn chứng: “Mọi người dân từ trẻ đến già, từ miền xuôi đến miền ngược cùng một lòng yêu nước giết giặc, nam nữ công nhân và nông dân hăng hái tham gia sản xuất ... ”

+ Bổn phận của chúng ta phải làm cho tinh thần yêu nước được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

* Nhận xét:

- Bố cục hoàn chỉnh.

- Nêu vấn đề ngắn gọn, rõ ràng, sinh động.

- Cách luận chứng: phong phú, toàn diện, liên tục, rành mạch, vừa khái quát vừa cụ thể.

- Cách kết thúc vấn đề: tự nhiê, hợp lý, chặt chẽ, đầy sức thuyết phục.

- Lời văn giọng điệu rõ ràng, dứt khoát.

Leave a Reply