Trong bài bàn luận về phép học, Nguyễn Thiếp đã khẳng định quan điểm và phương pháp đúng đắn trong học tập là gì

1. Mở bài

Trong cuộc sống tất cả mọi người đều mong muốn thành đạt, có vị trí trong xã hội, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để vươn tới được mục đích ấy, ai cũng phải học tập để có kiến thức sau đó vận dụng vào cuộc sống. Vì vậy mối quan hệ giữa học và hành vô cùng gắn bó. Tuy nhiên, để kết hợp một cách hiệu quả, chúng ta cần bàn đôi điều.

Trong bài “Bàn luận về phép học”của La Sơn Phu Tử, tác giả đã chỉ rõhọc chân chính là học làm người, học từ dưới lên cao, từ ddể đến khó, hoạc để áp dụng vào cuộc sống, giúp cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Điều đó là rất đúng, vì vậy để học và hành có ý nghĩa, chúng ta thử bàn bạc nếu học mà không hành thì sao?

Bàn luận về phép họ

2. Thân bài

- Giải thích ngắn gọn nội dug phép học trong bàn luận về phép học 

+ Mối wan hệ giữa học và hành

+ học là gì? hành là gì?

=> học với hành tuy 2 mà 1

- Vì sao học phải đi đôi với hành

- khẳng định quan niệm của lối phát triển là hoàn toàn đúng

- học và hành luôn đi đôi, gắn liền chặt chẽ:

+ học không hành thì việc học vô ích

+ hành mà không hoc thì việc học gặp khó khăn, không thành thạo, trôi chảy, chất lượng thấp

=> học giữ vai trò chủ đạo,hành củg cố bổ sung và hoàn chỉnh học

- Thực hiện học và hành như thế nào?

3. Kết bài

- Khẳng định giá trị vấn đề: phương pháp học tốt nhất là học lun lun đi đôi với hành

Leave a Reply